ต้นติ้วขนยับยั้งมะเร็ง

ติ้วขนสมุนไพรยับยั้งมะเร็ง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาวิจัย “ต้นติ้วขน” พบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต้านเชื้อแบคทีเรียดื้อยาและช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็ง สามารถพัฒนาเป็นยาต้านเชื้อแบคทีเรียในทางการค้าได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา จันทร์พรหมมา อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง “การหาองค์ประกอบทางเคมีและการค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นติ้วขน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) โดยผลจากการศึกษาวิจัย “ต้นติ้วขน”ได้ค้นพบสารประกอบใหม่จำนวน 10 สาร ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียที่กระจายอยู่ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมทั้งคน สัตว์ สิ่งของ และพืช ที่ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อในอวัยวะต่างๆของร่างกายหลายระบบ ซึ่งสาร พรูนิโฟรโรน ซี และ อี และสารอัลฟา แมงโกสติน ที่ค้นพบสามารถออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียได้ดีมาก  นอกจากนี้ ยังค้นพบสารจำนวน 4 ชนิด ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ดีกว่าสารมาตรฐานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คาดว่าในอนาคตสารเหล่านี้สามารถพัฒนาเป็นยาต้านเชื้อแบคทีเรียในทางการค้าได้อีกด้วย

อ้างอิง: ข่าวจากช่อง 11

ใส่ความเห็น