มะระขี้นกสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง

มะระขี้นก

มะระขี้นก มะระ(ไทย)

Momordica charantia Linn.Cucurbitaceae
.

ลักษณะของพืช

ไม้เถา มีมือเกาะ ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปฝ่ามือกว้างยาวประมาณ 4-7 เซนติเมตร ขอบใบเว้า เป็นแฉกลึก 5-7 แฉก ดอกเดี่ยวออกที่ซอกใบแยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน กลีบดอกสีเหลืองรูประฆัง ผลเป็นรูปกระสวย ผิวขรุขระ มีรสขม
.

มะระขี้นกมี  2  ชนิด

มะระขี้นก (มะระไทย) คือมะระที่มีผลเล็กๆ สั้นป้อม หัวแหลม  ท้ายแหลม  ผลยาวประมาณ 2-3 นิ้ว ผิวผลขรุขระ สีเขียวแก่  รสขมจัดกว่ามะระจีน มะระชนิดนี้เป็นพืชพันธุ์ของเมืองไทยแท้และเป็นชนิดที่มีสรรพคุณทางยา
มะระจีน ผลยาวใหญ่  สีขาวอมเขียว ผิวขรุขระร่องใหญ่  ผลยาวประมาณ 4-9 นิ้ว (อาจถึง  10-12 นิ้ว)
.

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี

ทั้งต้น : alkaloids, saponin  และสารผสม sterols  ชื่อ  charantin
เมล็ด : โปรตีนหลายชนิด ได้แก่
- MAP 30 (30 KDa)
- mormodin (24 KDa)
- Mormordica charantia agglutinin (32 KDa)
- Mormordica charantia lectin (115 KDa)
- Mormordica charantia inhibitor (23 KDa)
- Mormordica charantia cytostatic factor (40 KDa)
- a-momorcharin (32 KDa)
- b- momorcharin (29 KDa)
- p- insulin (11 KDa)
- amino acid เช่น a-aminobutyric acid
triterpenes ได้แก่
- momordicoside A-E
- vicine
ผล : alkaloids  saponin amino acid (citrulline)  5-hydroxytryptamine (sterols)(charantin b-sitosterol  stigmasterol acylglucosyl sterols)  triterpine (cucurbitacin glycosides, momordicoside F1, F2, G, I, K และ L) polypeptide (p-insulin)
ใบ  : triterpenes ได้แก่
- momordicine
- momordicine I, II, III
- cucurbitan-triterpenes (III, IV, V)
ราก : alkaloids ชนิดหนึ่งชื่อ momordicine และ saponin
.

การศึกษาทางเภสัชวิทยา

คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาที่สำคัญของมะระที่กำลังได้รับความสนใจ ในปัจจุบัน คือ คุณสมบัติลดน้ำตาลในเลือด ต้านมะเร็ง และต้านไวรัส HIV
ผลการลดน้ำตาลในเลือด มีการศึกษาวิจัยผลมะระทั้งในสัตว์ทดลอง (กระต่าย) และในมนุษย์โดยใช้สารสกัดชนิดต่างๆ ได้แก่สารสกัดด้วย 95% akcohol น้ำ น้ำคั้น และยาชง พบว่าให้ผลลดน้ำตาลในเลือดได้   โดยกระตุ้นการหลั่งและเหนี่ยวนำอินซูลิน
องค์ประกอบทางเคมีในมะระที่ให้ผลลดน้ำตาลในเลือดเท่าที่มีการศึกษา ได้แก่ p-insulin ซึ่งแยกได้จากผลและเมล็ด เป็นโปรตีนที่มีน้ำหนักและโมเลกุลประมาณ  11,000 daltons ประกอบด้วย amino acid 166 โมเลกุล  charantin ซึ่งเป็นสารผสม sterols แยกได้จากผลและเมล็ด  และ vicine ซึ่งแยกได้จากเมล็ด  นอกจากนั้นยังพบ Momordica charantin lectin ที่แยกได้จากเมล็ดให้ผลเป็น insulinomimetic agent
ผลต้านมะเร็ง  เป็นการศึกษาใน cell line เช่น human lymphoblast, human leukemic lymphocyte, melanoma-b cell-M9  เป็นต้น  และการศึกษาในสัตว์ทดลอง (mice) โดยใช้  LEUK-L1210
องค์ประกอบทางเคมีที่มีการศึกษาผลต้านมะเร็ง ได้แก่ guanylate cyclase inhibitor ซึ่งสกัดได้จากผลสุก  MAP 30 สกัดจาก  ผลสุกและเมล็ดในผลสุก    a-momorcharin, b- momorcharin , Momordica charantia cytostatic factor ซึ่งแยกจากเมล็ด carotene, beta:5-6 epoxide ใน pericap stigmasta-5-25-diene-3b-6′ , 3-O-(6′-O-palmitoyl-b-D-glucosyl) และ stigmasta-5-25-diene-3b-ol,    3-O-(6′-O-stearoyl-b-D-glucosyl) ในผลดิบ
.

คุณสมบัติต้าน  HIV

มะระขี้นกเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่มีรายงานว่ามีกลุ่มสารโปรตีนที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อ HIV จากรายงานโปรตีนในเมล็ดมะระที่น่าสนใจคือ โปรตีนที่เป็น  Ribosome Inactivating Proteins (RIPs) ที่มีขนาดโมเลกุล 30 kD โปรตีนที่มีชื่อว่า  MAP30    MAP30 มีฤทธิ์ต้านไวรัส HIV ในหลอดทดลอง โดยยับยั้งการติดเชื้อด้วยขบวนการยับยั้งการเกิด syncytium ระหว่างเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ติดเชื้อ HIV กับเซลล์ใหม่  นอกจากนั้นยังมีผลยับยั้งการขยายพันธุ์ของไวรัส HIV โดยยับยั้งเอนไซม์  HIV Reverse Transcriptase และ integrase และยับยั้งการสร้าง viral core protein ของเชื้อ  HIV
นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอื่นๆ อีก ได้แก่  ต้านเชื้อไวรัส  แบคทีเรีย  ยีสต์  โปรโตซัว  มาลาเรีย  ฆ่าพยาธิ  แมลงและตัวอ่อน ลดการอักเสบ แก้ปวด  ต้านออกซเดชั่น และยับยั้งการเกิด lipid peroxidation  ยับยั้งการสังเคราะห์  DNA,  RNA, โปรตีน

Momordica charantia Linn.Cucurbitaceaeลักษณะของพืชไม้เถา มีมือเกาะ ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปฝ่ามือกว้างยาวประมาณ 4-7 เซนติเมตร ขอบใบเว้า เป็นแฉกลึก 5-7 แฉก ดอกเดี่ยวออกที่ซอกใบแยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน กลีบดอกสีเหลืองรูประฆัง ผลเป็นรูปกระสวย ผิวขรุขระ มีรสขมมะระขี้นกมี  2  ชนิดมะระขี้นก (มะระไทย) คือมะระที่มีผลเล็กๆ สั้นป้อม หัวแหลม  ท้ายแหลม  ผลยาวประมาณ 2-3 นิ้ว ผิวผลขรุขระ สีเขียวแก่  รสขมจัดกว่ามะระจีน มะระชนิดนี้เป็นพืชพันธุ์ของเมืองไทยแท้และเป็นชนิดที่มีสรรพคุณทางยามะระจีน ผลยาวใหญ่  สีขาวอมเขียว ผิวขรุขระร่องใหญ่  ผลยาวประมาณ 4-9 นิ้ว (อาจถึง  10-12 นิ้ว)การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีทั้งต้น : alkaloids, saponin  และสารผสม sterols  ชื่อ  charantinเมล็ด : โปรตีนหลายชนิด ได้แก่- MAP 30 (30 KDa)- mormodin (24 KDa)- Mormordica charantia agglutinin (32 KDa)- Mormordica charantia lectin (115 KDa)- Mormordica charantia inhibitor (23 KDa)- Mormordica charantia cytostatic factor (40 KDa)- a-momorcharin (32 KDa)- b- momorcharin (29 KDa)- p- insulin (11 KDa)- amino acid เช่น a-aminobutyric acidtriterpenes ได้แก่- momordicoside A-E- vicineผล : alkaloids  saponin amino acid (citrulline)  5-hydroxytryptamine (sterols)(charantin b-sitosterol  stigmasterol acylglucosyl sterols)  triterpine (cucurbitacin glycosides, momordicoside F1, F2, G, I, K และ L) polypeptide (p-insulin)ใบ  : triterpenes ได้แก่- momordicine- momordicine I, II, III- cucurbitan-triterpenes (III, IV, V)ราก : alkaloids ชนิดหนึ่งชื่อ momordicine และ saponinการศึกษาทางเภสัชวิทยาคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาที่สำคัญของมะระที่กำลังได้รับความสนใจ ในปัจจุบัน คือ คุณสมบัติลดน้ำตาลในเลือด ต้านมะเร็ง และต้านไวรัส HIVผลการลดน้ำตาลในเลือด มีการศึกษาวิจัยผลมะระทั้งในสัตว์ทดลอง (กระต่าย) และในมนุษย์โดยใช้สารสกัดชนิดต่างๆ ได้แก่สารสกัดด้วย 95% akcohol น้ำ น้ำคั้น และยาชง พบว่าให้ผลลดน้ำตาลในเลือดได้   โดยกระตุ้นการหลั่งและเหนี่ยวนำอินซูลินองค์ประกอบทางเคมีในมะระที่ให้ผลลดน้ำตาลในเลือดเท่าที่มีการศึกษา ได้แก่ p-insulin ซึ่งแยกได้จากผลและเมล็ด เป็นโปรตีนที่มีน้ำหนักและโมเลกุลประมาณ  11,000 daltons ประกอบด้วย amino acid 166 โมเลกุล  charantin ซึ่งเป็นสารผสม sterols แยกได้จากผลและเมล็ด  และ vicine ซึ่งแยกได้จากเมล็ด  นอกจากนั้นยังพบ Momordica charantin lectin ที่แยกได้จากเมล็ดให้ผลเป็น insulinomimetic agentผลต้านมะเร็ง  เป็นการศึกษาใน cell line เช่น human lymphoblast, human leukemic lymphocyte, melanoma-b cell-M9  เป็นต้น  และการศึกษาในสัตว์ทดลอง (mice) โดยใช้  LEUK-L1210องค์ประกอบทางเคมีที่มีการศึกษาผลต้านมะเร็ง ได้แก่ guanylate cyclase inhibitor ซึ่งสกัดได้จากผลสุก  MAP 30 สกัดจาก  ผลสุกและเมล็ดในผลสุก    a-momorcharin, b- momorcharin , Momordica charantia cytostatic factor ซึ่งแยกจากเมล็ด carotene, beta:5-6 epoxide ใน pericap stigmasta-5-25-diene-3b-6′ , 3-O-(6′-O-palmitoyl-b-D-glucosyl) และ stigmasta-5-25-diene-3b-ol,    3-O-(6′-O-stearoyl-b-D-glucosyl) ในผลดิบคุณสมบัติต้าน  HIVมะระขี้นกเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่มีรายงานว่ามีกลุ่มสารโปรตีนที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อ HIV จากรายงานโปรตีนในเมล็ดมะระที่น่าสนใจคือ โปรตีนที่เป็น  Ribosome Inactivating Proteins (RIPs) ที่มีขนาดโมเลกุล 30 kD โปรตีนที่มีชื่อว่า  MAP30    MAP30 มีฤทธิ์ต้านไวรัส HIV ในหลอดทดลอง โดยยับยั้งการติดเชื้อด้วยขบวนการยับยั้งการเกิด syncytium ระหว่างเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ติดเชื้อ HIV กับเซลล์ใหม่  นอกจากนั้นยังมีผลยับยั้งการขยายพันธุ์ของไวรัส HIV โดยยับยั้งเอนไซม์  HIV Reverse Transcriptase และ integrase และยับยั้งการสร้าง viral core protein ของเชื้อ  HIVนอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอื่นๆ อีก ได้แก่  ต้านเชื้อไวรัส  แบคทีเรีย  ยีสต์  โปรโตซัว  มาลาเรีย  ฆ่าพยาธิ  แมลงและตัวอ่อน ลดการอักเสบ แก้ปวด  ต้านออกซเดชั่น และยับยั้งการเกิด lipid peroxidation  ยับยั้งการสังเคราะห์  DNA,  RNA, โปรตีน

ใส่ความเห็น