หญ้าปักกิ่งสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง

หญ้าปักกิ่ง

หญ้าปักกิ่ง (หญ้าเทวดา)

Murdania loriformis (Hassk.)  Rolla Ras et Kammathy
Commelinaceae
.
หญ้าปักกิ่งมีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนแถบสิบสองปันนา มีการนำเข้าและปลูกทั่วไปในประเทศไทย ชอบขึ้นที่ดินร่วนปนทราย แดดรำไร และน้ำไม่ขัง ยาจีนใช้หญ้าปักกิ่งในโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ในประเทศไทยประมาณ 20 ปีที่แล้ว ผู้ป่วยโรคมะเร็งดื่มน้ำคั้นจากหญ้าปักกิ่งทั้งต้น  เพื่อรักษาและบรรเทาอาการจากโรคมะเร็ง บางรายใช้หญ้าปักกิ่งร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบัน เพื่อช่วยลดผลข้างเคียง ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รายงานว่าใช้หญ้าปักกิ่งรักษาตนเอง  ได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งมดลูก มะเร็งโพรงจมูก มะเร็งตับ มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งเต้านม เนื้องอกในสมอง มะเร็งม้าม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่  มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง  มะเร็งกระดูก  เป็นต้น
.
น้ำคั้นจากหญ้าปักกิ่งไม่ทำให้เกิดความผิดปกติในด้านการเจริญเติบโต  เคมีเลือด และพยาธิสภาพของอวัยวะสำคัญในหนูขาว  ค่า LD ในหนูขาวมากกว่า 120 กรัม/น้ำหนักหนู 1 กิโลกรัม ซึ่งเทียบเท่ากับ 300 เท่าของขนาดรักษาในคน  ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกจัดให้เป็นสมุนไพรที่ค่อนข้างปลอดภัย  การทดลองป้อนน้ำคั้นจากหญ้าปักกิ่งให้แก่หนูขาวติดต่อกันนาน 3 เดือน  พบว่าหญ้าปักกิ่งขนาดที่ใช้รักษาในคน  มีความปลอดภัยเพียงพอเมื่อใช้รักษาติดต่อกันนาน  3    เดือน
.
งานวิจัยเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็ง เบื้องต้นได้ทำการวิจัยเพื่อแยกสารที่แสดงคุณสมบัติต้านมะเร็ง  พบว่าหญ้าปักกิ่งประกอบด้วยสารกลุ่มต่างๆ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต  กรดอะมิโน  กลัยโคไซด์  ฟลาโวนอยด์    และอะกลัยโคน
.
กลุ่มสารที่แสดงฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง (direct cytotoxicity) เช่น เซลล์มะเร็งเต้านม และเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ ได้แก่ กลุ่มกลัยโคไซด์ และอะกลัยโคน ทำการแยกส่วนในกลุ่มกลัยโคไซด์ได้ 2 ชนิด คือ ไฟโตสเตียรีลกลัยโคไซด์ (Phytostearil glycoside) และกลัยโคสฟิงโกไลปิดส์ (Glycosphingolipids)  นำสารทั้งสองมาตรวจสอบฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง  พบว่า Glycosphingolipids แสดงฤทธิ์ดังกล่าว
.
เนื่องจากฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งของหญ้าปักกิ่งค่อนข้างอ่อน จำเป็นต้องตรวจสอบคุณสมบัติต้านมะเร็งที่แสดงทางอ้อม โดยผ่านเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกัน
Glycosphingolipids  จัดเป็นไลปิดที่มีความเป็นขั้วสูง เป็นองค์ประกอบสำคัญของเซลล์ผิว  และแตกต่างจากไลปิดส์อื่นตรงที่ละลายน้ำได้  มักพบที่สมอง ระบบประสาท และอวัยวะอื่นๆ เช่น เม็ดเลือดแดง ไต ม้าม รก ซีรัม และตับ ปกติ Glycosphingolipids  จะมีบทบาทในปฏิกิริยาภูมิคุ้มกัน  glycosphingolipids ที่แยกได้จากเซลล์มะเร็งแตกต่างจากเซลล์ปกติ ความแตกต่างนี้แสดงถึงปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันที่เปลี่ยนไปของเซลล์มะเร็ง ดังนั้น glycosphingolipids จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจในงานวิจัยโรคมะเร็ง
.
มีผู้รายงานถึงคุณสมบัติต้านการก่อการกลายพันธุ์ของหญ้าปักกิ่งซึ่งอาจบ่งชี้ว่าหญ้าปักกิ่งอาจป้องกันการเกิดมะเร็ง หญ้าปักกิ่งสามารถเหนี่ยวนำให้เกิดเอนไซม์ที่ย่อยสลายสารพิษ และลดการเกิดอนุมูลอิสระ ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งได้
.
การศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งของหญ้าปักกิ่ง จำเป็นต้องผ่านการทดลองทางคลินิก เนื่องจากจะมีการพัฒนารูปแบบการใช้ที่ทันสมัยและแตกต่างไปจากเดิม
.

สารต้านมะเร็งจากหญ้าปักกิ่ง

วีณา จิรัจฉริยากูล,  ปริ่มเฉนียน มุ่งการดี, Okabe H. และคณะ ทำการวิจัยพบว่า สารสกัดเมธานอล ethylacetate และ glycosphingolipids   มีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์ เมื่อทดสอบกับเซลล์มะเร็งทรวงอก และมะเร็งลำไส้ใหญ่ สาร glycosphingolipids  นี้มีชื่อว่า  1b-O-D-glucopyranosyl-2-(2′-hydroxy-6′-ene-cosamide)-sphingosine
.

ฤทธิ์ต้านมะเร็งของหญ้าปักกิ่ง

Glycosphingolipid ซึ่งสกัดแยกจากหญ้าปักกิ่งมีฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งเต้านมของคน เมื่อทดลองในหลอดทดลอง
.

ฤทธิ์ต้านก่อการกลายพันธุ์ของหญ้าปักกิ่ง

สารสกัดหญ้าปักกิ่งด้วยเอธานอลมีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์เมื่อทดสอบกับเชื้อ Salmonella typhimurium TA 100 และ TA98  สารสกัดมีฤทธิ์  DT-diaphorase inducing activity ใน murine hepatoma สามารถต้านการก่อกลายพันธุ์ของ MNNG AFB1, IQ, Glu-P-1, Glu-P-2, Trp-P-2 แต่ไม่สามารถต้านฤทธิ์ของ  NaN3, AF-2 และ B(a)P
.

ใส่ความเห็น